De erfenis van Pilatus - Anne-May Wachters-van der Grinten
Close

De erfenis van Pilatus

Van anti-judaïsme naar antisemitisme

5/5

In De erfenis van Pilatus betoogt Anne-May Wachters-van der Grinten dat veel teksten uit de evangeliën opnieuw bestudeerd moeten worden. Een foute interpretatie kan leiden tot anti-judaïsme en antisemitisme.

24,50

De erfenis van Pilatus

In De erfenis van Pilatus betoogt Anne-May Wachters-van der Grinten dat veel teksten uit de evangeliën opnieuw bestudeerd moeten worden. Een foute interpretatie kan leiden tot anti-judaïsme en antisemitisme. In de eerste eeuw n. Chr. ontstond een diepe kloof tussen de joden die Jezus als de Messias zagen en christen werden tegenover de joden die dat niet deden.

 

Deze kloof werd versterkt doordat veel niet-joden zich aansloten bij het christendom. In de evangeliën, die 40 tot 60 jaar na Jezus’ dood tot stand kwamen, staan nogal wat beschuldigende woorden over de joden. In de christelijke literatuur werden deze beschuldigingen tussen 300 en 550 n. Chr. opgetekend. Het leidde tot steeds uitgebreidere kerkelijke en civiele anti-joodse wetgeving.

 

Anne-May Wachters-van der Grinten analyseert het groeiende anti-judaïsme binnen de christelijke kerk en de vernedering van de joden tot tweederangsburgers in een afgezonderd bestaan. Als rond 1850 het antisemitisme ontstaat, heeft dat grote gevolgen voor de joden, omdat zij ook nog eens tot een minderwaardig ras werden verklaard. Pas met het naziregime van Hitler en de ‘Endlösung’, werd de wereld wakker geschud.

 

Het duurt echter tot in de jaren zestig van de 20ste eeuw voor de kerken beseften welke rol het christendom hierin heeft gespeeld. Antisemitisme en jodenhaat worden nog steeds ondersteund door de exegese van de evangeliën. Er is een nieuwe benadering van de evangeliën nodig, waarin wordt uitgelegd dat in latere redacties van de evangeliën de schrijvers hun eigen ruzies met de joden weergeven. Dat was ver ná Jezus’ dood, maar deze ruzies werden terug geprojecteerd naar Jezus’ tijd. Zo werden vanaf het einde van de eerste eeuw de opvattingen van de schrijvers gelezen als de waarheid over ‘Jezus en de joden’ in een nog steeds voortdurend misverstand.

 

Voor de hele boekbespreking van dit boek klikt u hier

Over de auteur(s)

Recensies

NieuwWij door Bert Altena

Katholieke raad voor het Jodendom door Cor Sinnema

Bazarow Magazine door Roeland Dobbelaer

Quotes uit de recensies:

 

Ook als je deze geschiedenis in grote lijnen kent, omdat deze in de afgelopen decennia veelvuldig beschreven is, dan nog raak je opnieuw onder de indruk van alle feiten die de auteur op een rij heeft gezet. […]

Het boek bevat veel informatie, maar de duiding daarvan blijft te vaak achterwege. Als ze met haar boek een pleidooi wil voeren voor een nieuwe exegese van de nieuwtestamentische geschriften, dan wordt dat helaas weinig uitgewerkt.

 

Bert Altena

 

 

Het boek is een poging om ‘een donkere kant van het christendom’ in een voor leken begrijpelijke taal weer te geven. In die poging is zij alleszins geslaagd. Het geeft het voortdurend zoeken naar de eigen identiteit van de joden goed weer. Elk hoofdstuk begint met enkele kernpunten (leerpunten), die een goede samenvatting zijn van wat in de daaropvolgende tekst uitgebreider wordt beschreven.

 

Cor Sinnema

 

 

Jodenhaat en Jodenvervolging is van alle tijden, zo laat het boek De erfenis van Pilatus zien. Deze studie van godsdienstwetenschapper Anne-May Wachters-van den Grinten geeft een gedetailleerd overzicht hoe de Joden vanaf het begin van onze jaartelling mikpunt werden van haat en vervolging. […] Haar boek legt sterk de nadruk op de analyse van Christelijke geschriften door de eeuwen heen, vanaf het ontstaan van het Nieuwe Testament. De auteur betoogt dat vanuit het conflict dat zich in de eerste eeuw van het christendom tussen Joden en Christenen afspeelde, er allerlei anti-Joodse elementen in het Nieuwe Testament zijn geslopen.

 

Roeland Dobbelaer

Extra informatie

Auteur

Subtitel

Van anti-judaïsme naar antisemitisme

ISBN

978-94-93175-50-1

Categorie

Geschiedenis, Theologie, filosofie en levensbeschouwing

Bindwijze

Paperback

Verschijningsdatum

Verschenen