Algemene voorwaarden - Uitgeverij Van Warven
Close

Algemene Voorwaarden Uitgeverij Van Warven

 

Artikel 1. Algemeen
1.1 Uitgeverij Van Warven is een onafhankelijke uitgeverij, die zich bezig houdt met het samen uitgeven, promoten en presenteren van boeken. De dienstverlening omvat de gehele keten van redactie, vormgeving, ISBN-registratie, drukwerk, E-book conversie, promotie, verkoop en verspreiding.
1.2 Uitgeverij Van Warven verkoopt via haar website www.Uitgeverij Van Warven.nl tevens boeken. Als in deze algemene voorwaarden over website gesproken wordt, wordt hiervoor genoemde website bedoeld.
1.3 Uitgeverij Van Warven zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05051676 als onderdeel van Van Warven Producties. Verder worden zij hierna gezamenlijk en individueel aangeduid als Uitgeverij Van Warven.


Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Uitgeverij Van Warven, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling gebeurt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
2.3 Van deze Voorwaarden en alles wat erin is bepaald kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Als van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Uitgeverij Van Warven worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Uitgeverij Van Warven ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard of een bepaling bij overeenkomst wordt uitgesloten, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand.


Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst met Uitgeverij Van Warven komt tot stand na acceptatie door Uitgeverij Van Warven van een opdracht of een bestelling van een klant. Uitgeverij Van Warven is gerechtigd opdrachten en/of bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een opdracht en/of bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld.
3.2 Een overeenkomst tot aankoop via de website komt tot stand door aanvaarding van deze voorwaarden zoals gemeld op de website en na betaling via de website.


Artikel 4. Prijzen/honorarium

4.1 De bij de artikelen op de website genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzend en de administratiekosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
4.2 De verzend- en administratiekosten per bestelling bedragen € 3,95 inclusief BTW per product voor verzending binnen Nederland en België. Bij levering buiten Nederland bedragen de verzend en administratiekosten € 6,65 inclusief BTW per product.
4.3 Verzend- en administratiekosten hoeven niet te worden voldaan indien de klant gebruik maakt van het 14 dagen herroepingsrecht (zie artikel 10). De klant is echter wel gehouden het product op eigen kosten te retourneren. Geretourneerde producten dienen in goede staat en ongelezen geretourneerd te worden. Bij gebreke daarvan behoudt Uitgeverij Van Warven zich het recht voor om niet tot terugbetaling van de kosten van het product over te gaan. Het retouradres is:


Uitgeverij Van Warven
o.v.v. retour internetbestelling
Cellebroedersweg 7a


4.4 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
4.5 Uitgeverij Van Warven kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onjuiste prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
4.6 Voor opdrachten aan Uitgeverij Van Warven ten behoeve van door haar te verrichten werkzaamheden niet vallend onder de verkoop van artikelen, hanteert zij een honorarium per project en/of opdracht exclusief BTW. In dit honorarium zijn reis, verblijfkosten en andere additionele kosten niet opgenomen, tenzij expliciet overeengekomen.
4.7 Reiskosten worden indien apart in rekening gebracht voor 0,19 euro per kilometer opgevoerd.
4.8 Reistijd wordt niet in rekening gebracht, anders dan na en in overleg met opdrachtgever per opdracht vast te stellen.
4.9 Onder verblijfskosten wordt verstaan, eten, drinken, slapen en eventueel vervoer van en naar hotel en werklocatie. Verblijfskosten worden alleen in en na overleg met opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 5. Betalingen

5.1 Betaling van artikelen via de website geschiedt via één der op de website vermelde betaalmogelijkheden. De klant heeft hiervoor een bankrekening nodig. Andere dan op de website vermelde betalingsmogelijkheden worden niet geaccepteerd.
5.2 Betaling van het honorarium voor werkzaamheden van Uitgeverij Van Warven van opdrachten, projecten en/of bestellingen geschiedt na verzending van een factuur door Uitgeverij Van Warven.
5.3 Betaling dient door opdrachtgever te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Uitgeverij Van Warven op de factuur aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
5.4 Wanneer na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum geen volledige betaling heeft plaatsgevonden aan Uitgeverij Van Warven, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Uitgeverij Van Warven zal opdrachtgever eenmaal manen tot alsnog betalen via brief en/of email om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Bij gebreke van betaling hierna is opdrachtgever vanaf de datum van verzuim over het opeisbare bedrag rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Uitgeverij Van Warven heeft dan het recht werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering en/of de uitvoering te annuleren. Verder heeft Uitgeverij Van Warven het recht om een incassomaatregel te treffen. De kosten voor aanmaning van €145,- en de kosten voor incasso maatregelen, inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zullen in hun geheel in rekening gebracht kunnen worden aan opdrachtgever.
5.5 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Uitgeverij Van Warven en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Uitgeverij Van Warven onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 6. Levering internetkoop
6.1 Uitgeverij Van Warven streeft ernaar om bestellingen in Nederland binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren op het door de klant afgegeven afleveradres. Hiertoe is Uitgeverij Van Warven echter niet verplicht. Voor leveringen naar het buitenland streeft Uitgeverij Van Warven naar een leveringstijd van vijf werkdagen.
6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Uitgeverij Van Warven kan worden toegerekend c.q. wederzijds is overeengekomen dat de termijn voor bepaalde tijd verlengd is. Indien de leveringstermijn toch oploopt tot meer dan 30 dagen, dan kan de klant direct ongedaan maken, waarbij de klant reeds betaalde gelden binnen 30 dagen terug ontvangt van Uitgeverij Van Warven.
6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Uitgeverij Van Warven zal in dat geval indien van toepassing voor vlotte terugbetaling zorgdragen.
6.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Uitgeverij Van Warven zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich meebrengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Uitgeverij Van Warven.
6.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen worden voorbehouden.

6.6 Digitale publicaties, aankopen van digitale boeken (ePub of e-book) zijn de leveringen vrijwel direct.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Uitgeverij Van Warven verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
8.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Uitgeverij Van Warven geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij Uitgeverij Van Warven, haar toeleveranciers en/of andere rechthebbenden.
8.3. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Van Warven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 9. Conformiteit
Uitgeverij Van Warven staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

Artikel 10. Bedenktijd
10.1 Uitgeverij Van Warven hanteert een bedenktijd (herroepingsrecht) van 14 werkdagen voor consumenten bij aankoop via de website.
10.2 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden, en eventuele schade, gebreken en/of afwijkingen aan Uitgeverij Van Warven te melden.
10.3 In het kader van deze bedenktijd mag de klant, indien de klant het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, het product binnen 14 werkdagen na aflevering aan Uitgeverij Van Warven retourneren op de wijze zoals bij aflevering aangegeven. De adresgegevens voor de gefrankeerde retourzending zijn te vinden in artikel 4.2 en op de website www.Uitgeverij Van Warven.nl. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn en compleet, onbeschadigd en ongebruikt en ongelezen te zijn.
10.3 Indien de klant gebruik maakt van de bedenktijd zal Uitgeverij Van Warven het door de klant aan Uitgeverij Van Warven betaalde bedrag binnen dertig dagen aan de klant terug betalen. Uitgeverij Van Warven zal de kosten van retourzending niet voor haar rekening nemen. Mochten deze kosten door de klant niet of onvoldoende betaald zijn, dan heeft Uitgeverij Van Warven het recht om deze kosten in mindering te brengen op het aan de klant terug te betalen bedrag.
10.4 Bij beschadigde retourzending heeft Uitgeverij Van Warven het recht om geen betaling aan de klant te doen, tenzij de klant gemotiveerd aangeeft, dat deze beschadiging reeds aanwezig was bij ontvangst van de bestelling door de klant, dan wel dat de klant kan aantonen, dat hij de bestelling onbeschadigd aan Uitgeverij Van Warven heeft verzonden op een adequate manier en via een daartoe bestemd en geaccepteerd medium.
10.5 Conform Art. 6 lid 3 van de Richtlijn 97/7/Eg is de bedenktijd niet van toepassing, indien de verkoop:
– voorwerpen betreft die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, zoals op maat gemaakte en/of gepersonaliseerde boeken.
10.6 De bedenktijd is eveneens niet van toepassing op digitale producten (downloads), zoals e-books waarvan de download gestart zijn. Zodra de download wordt geopend gaat de klant akkoord met de levering van de download binnen de bedenktermijn en ziet de klant af van het herroepingsrecht

 

Artikel 11. Geheimhouding en opslag gegevens
11.1 Uitgeverij Van Warven is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Dit betreft alle aan haar verstrekte informatie, alsmede alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten. Tevens betreft dit alle door Uitgeverij Van Warven aan klant verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.
11.2 Klant geeft toestemming aan Uitgeverij Van Warven, dat gegevens van klant door Uitgeverij Van Warven in haar gegevens bestanden worden opgeslagen. Op eerste verzoek van klant zal Uitgeverij Van Warven deze gegevens aanpassen en/of verwijderen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Indien Uitgeverij Van Warven aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld
12.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Uitgeverij Van Warven, dan wel tussen Uitgeverij Van Warven en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Uitgeverij Van Warven, is Uitgeverij Van Warven niet aansprakelijk.
12.3 Indien Uitgeverij Van Warven aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Uitgeverij Van Warven beperkt tot maximaal het over de laatste maand voor de werkzaamheden van Uitgeverij Van Warven verschuldigde honorariumgedeelte.
12.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Uitgeverij Van Warven of haar ondergeschikten.
12.5 Uitgeverij Van Warven is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

Artikel 13. Overmacht
13.1 Uitgeverij Van Warven heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Uitgeverij Van Warven gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
13.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Uitgeverij Van Warven geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Uitgeverij Van Warven niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Uitgevrij Van Warven waaronder tevens verstaan worden de door Uitgeverij Van Warven ingeschakelde derden, worden daaronder begrepen.
13.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Uitgeverij Van Warven opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Uitgeverij Van Warven niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
13.4 Indien Uitgeverij Van Warven bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 De rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Uitgeverij Van Warven is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Uitgeverij Van Warven en een klant of opdrachtgever kennis te nemen.
14.3 Uitgeverij Van Warven en opdrachtgever zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd op Voorwaarden.net. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de bestelling dan wel de onderhavige opdracht.

Copyright © 2022 – Uitgeverij Van Warven